Hälsosamma hem och klimatsmart vardag

Våra hyresgäster tillbringar mycket tid i sina hem och det är viktigt att de mår bra hemma. Som hyresvärd tar vi ansvar för en hälsosam inomhusmiljö, att det finns trivsamma utomhusmiljöer och möjlighet att göra klimatsmarta val i vardagen.

2023 i siffror

Andel hushåll med tillgång till matavfallsinsamling

85 %

Antal kvadratmeter solceller på hustaken

7700

Andel miljöbedömda och godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen

94 %

Antal bilpooler för hyresgäster

8

Sund inomhusmiljö

En sund inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och välmående. Familjebostäder gör regelbundna kontroller för att se till att våra hyresgäster har en god luftkvalitet, att deras hem är fria från gifter och att temperaturer och ljud håller sig inom tillåtna gränser.

Upplevd inomhusmiljö

Vi undersöker löpande hur hyresgäster som flyttat in i nyproducerade och ombyggda hem upplever temperatur, buller, dagsljus och luftkvalitet hemma. När en fastighet varit i drift i mer än två år genomförs en enkätundersökning bland hyresgästerna. Under 2023 tillfrågades hyresgästerna i nybyggda fastigheterna Algoritmen 1 och Filmen 2 samt ombyggda fastigheterna Björken 18 och Limkakan 4 hur de upplever sin inomhusmiljö. De flesta var positiva till inomhusmiljön, men ville förbättra temperaturen i lägenheten under sommaren och vintern. Bolaget följer regelbundet upp temperaturen i våra bostäder med temperaturloggar för att få jämn temperatur.

Vi mäter radonhalten i lägenheterna

Familjebostäder följer Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod för radonmätning. Radonhalten mäts i alla lägenheter med direkt markkontakt och 20 procent av övriga lägenheter i en byggnad. Vart tionde år mäts alla fastigheter om för att följa upp resultatet. Om radonhalterna är över 200 Bq/m³ luft i årsmedelvärde kommer det att åtgärdas enligt bolagets program för radonåtgärder. Drygt 500 lägenheter mättes under mätsäsongen 2022–2023. Idag har 91 procent av bolagets fastigheter godkända radonvärden.

2023 2022
Antal fastigheter som klarar radonkravet (%) 91 90
Andel godkända obligatoriska ventilationskontroller (%) 82 81
Nöjdhet i inomhusmiljöenkät (%) 74 ingen uppgift
Andel hushåll med tillgång till matavfall (%) 85 82

Vi bygger giftfritt

Vi ska erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt och giftfritt boende. De byggmaterial vi använder ska vara miljöbedömda och godkända enligt Byggvarubedömningen. Det är krav vi ställer i alla upphandlingar och ramavtal. Ansvaret för miljöbedömningarna ligger på tillverkningsföretaget.

Vi utvärderade resultatet i fyra nybyggnadsprojekt under året. Målet var att 97 procent av de byggvaror som användes skulle vara godkända enligt Byggvarubedömningen. Resultatet blev 94,1 procent. I ett projekt krävdes materialval med kort varsel och materialen hann inte kontrolleras, det ledde till ett lägre resultat.

Hållbar livsstil

Våra hyresgäster ska ha möjlighet att göra hållbara val i vardagen. Vi ska göra det lätt att göra rätt. Det gör vi genom källsortering och matavfallsinsamling, att bygga nya bostäder nära kommunikationer eller erbjuda möjlighet att använda bil- eller cykelpooler.

Engagera för utsortering av matavfall

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan, till exempel genom att sortera matavfall. Från 2023 ska alla som bor i ett hus med matavfallsinsamling sortera ut sitt matavfall. De senaste åren har Familjebostäder infört matavfallsinsamling överallt där det är möjligt. Vi har undersökt vilka områden som återstår och vilka praktiska lösningar som behövs för behållare och hämtning av matavfallet. Nu kan 85 procent av våra hyresgäster sortera matavfall. När stadens nya sorteringsanläggning i Högdalen är på plats kan vi erbjuda matavfallsinsamling till alla hyresgäster.

Vi skyltar om i miljörummen

Under året byttes alla skyltar i miljöstugor, miljörum och grovsoprum. Nya tydliga skyltar togs fram för att hjälpa våra hyresgäster att sortera rätt. I Rinkeby gjordes en större satsning på att öka kunskapen om sopsortering hos våra hyresgäster. Vi knackade på hos hyresgäster och samtalade om sortering i miljöstugorna, delade ut återvinningskassar till över 1 000 hyresgäster, renoverade en miljöstuga och ordnade en hyresgästträff på temat återvinning.
I Rågsved, Tensta och Rinkeby återvinner vi mindre avfall än i andra områden. Under sommaren gjordes en enkätundersökning bland hyresgästerna i dessa områden för att få större förståelse för hyresgästernas utmaningar och hur situationen kan förbättras.

Bo enkelt utan bil

Familjebostäder vill erbjuda våra hyresgäster bra möjligheter att resa klimatsmart inom staden och ta emot leveranser hemma. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att bo utan egen bil. I våra nyproducerade hus planeras sedan 2020 alltid för mobilitetstjänster.

Bilpooler

Under 2023 har Familjebostäder utökat med tre nya elbilpooler. Idag har Familjebostäder bilpooler i Farsta strand, Farsta centrum, Drevvikshöjden, Rågsved, Årsta, Bandhagen, Hagastaden och Älvsjö.

Cykelservice och cykelpooler

För att få fler att välja cykel erbjuder vi bra möjligheter att ha cykel i anslutning till våra nybyggda hus. Förutom tillgänglig och säker cykelparkering har vi i flera hus installerat servicestationer där hyresgästerna kan pumpa, laga, tvätta och underhålla sina cyklar. Vi testar olika typer av stationer, både utomhus och inomhus. Under 2023 utökade Familjebostäder med fyra nya elcykelpooler.

Hållbara leveranser

Familjebostäder deltog i ett pilotprojekt kring hållbara hemleveranser tillsammans med Svenska bostäder och Stockholmshem under 2022. Genom att ställa ut leveransboxar i flera bostadsområden i Farsta och Farsta Strand vill vi bidra till att minska behovet av egen bil och förenkla våra hyresgästers vardag genom gångavstånd till hämtning av paket som köpts via e-handel. Lösningarna ska utvärderas för att bedöma om det är en hållbar och efterfrågad tjänst som vi ska erbjuda våra hyresgäster.

Utfallet av pilotprojektet är positivt. Utvärderingen 2023 visar att detta är en komponent som kan förenkla våra hyresgästers vardag och underlätta mottagandet av hemleveranser för den som inte har egen bil. Den stora vinningen för hyresgästerna är främst att bekvämt och tryggt kunna ta emot paket utan att behöva vara hemma och kunna hämta i närområdet när det passar.

Vi planerar för laddplatser på våra parkeringar

Familjebostäder har fått i uppdrag av Stockholms stad att bygga ut laddinfrastrukturen i vårt parkeringsbestånd. Vi är en del i en gemensam satsning för att göra Stockholms luft renare och staden fossilfri till 2030. Satsningen har potential att minska utsläppen från hyresgästernas resor. Beslutet innebär en hög utbyggnadstakt kommande år. 

Biologisk mångfald

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. Bolaget arbetar efter Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald. Vi arbetar bland annat med att stärka den biologiska mångfalden med att spara fällda träd och ha dem kvar tex i blomsterängarna med kolmakadam och sandhögar. Boplatser utformas med sandhögar och högstubbar. Vi gör certifierade kolsänkor i våra rabatter i större utsträckning idag än tidigare. Och arbetet med att ordna ängsytor har ökat genom att ändra exempelvis bruksgräsmattor till ängsyta.

I Rinkeby har Familjebostäder sedan september 2022 planterat ungefär 9 000 buskar och perenner. Målet har varit att skapa lågväxande planteringar, inga växter ska bli mer än en meter högt för undvika siktproblem och otrygga miljöer. Målet är även att det ska blomma hela sommarhalvåret och det ska även finnas växter som attraherar pollinerande insekter. Det finns också ett inslag av vintergröna växter. Det ska finnas skönhetsvärden i planteringarna året om. Samtidigt har vi planterat ungefär 8 000 lökväxter.

Jorden har bytts ut i många rabatter och ersatts med biokolmakadam, ett odlingssubstrat där råttor inte kan bygga bo. Hål vid fasader och under trappor har tätats där råttor tidigare hade etablerat boplatser.

Gröna ytor när vi bygger nytt

När vi bygger nya stadsdelar och bostäder planerar vi även för grönska i ett tidigt skede. Stockholms stad ställer krav på att det ska finnas en viss mängd gröna ytor i samband med markanvisningar på stadens mark. Med beräkningsverktyget grönytefaktor för kvartersmark kan vi beräkna hur mycket träd och planteringar som ska finnas i ett område för att bidra till en bra biologisk mångfald. Fokus vid vår projektering är att låta så mycket naturmark som möjligt vara kvar, även döda träd som är bra för den biologiska mångfalden. Om det vid produktion av nytt hus gör så att träd ändå dör eller faller, ska de användas som liggande träd för insekter.

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. 

Minskad klimatpåverkan genom smartare användning av energi och material

Kraven på att minska vår klimatpåverkan ökar. Nya arbetssätt införs för att använda mindre energi, minska utsläppen när vi bygger nytt och renoverar och öka andelen förnybara energikällor. Ett nytt mål antogs under 2023 för att halvera klimatutsläppen till 2030.

Så når vi klimatmålet

Familjebostäders mest betydande miljöfrågor är att minska vår klimatpåverkan, vår resursanvändning, användning av kemikalier och mängden byggavfall. För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi enligt ISO 14001 och är certifierade sedan 1998. Certifieringen följs upp varje år i en extern miljörevision och 2023 års miljörevision visade på ett väl fungerande miljöarbete. Bolagets miljöarbete styrs bland annat av nationella miljömål, Stockholm stads miljöprogram och bolagets egen miljö- och energipolicy och energi- och klimatstrategi.

Från 2020-2023 ska vi minska våra klimatpåverkande utsläpp med 10 procent. Dagens klimatmål baseras på den mängd bränsle vi använder för att sköta driften av våra fastigheter och fordon samt den solel som vi producerar. Under 2023 uppnåddes bolagets klimatmål om max 17 000 ton CO2e, en minskning med tre procent jämfört med 2022. Vi har under året tagit fram ett nytt, mer omfattande klimatmål - att halvera våra utsläpp från 2024-2030. Det nya klimatmålet innebär att även utsläppen från våra byggprojekt ingår i klimatmålet och ska halveras. Det ställer krav på att minska resursanvändningen när vi bygger nytt och renoverar, ökar mängden återbruk och ställer rätt krav i upphandlingar. 

Minska energianvändningen

De senaste åren har vi gjort många åtgärder för att dra ner på mängden energi vi använder i våra fastigheter. Att se till att värme- och ventilationssystem fungerar optimalt har varit en av de viktigaste insatserna. Energianvändningen har minskat med 10 procent sedan 2018, mycket tack vare en aktiv driftoptimering av våra fastigheter.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna återanvända energi på ett effektivt sätt i våra fastigheter. Att lagra värme och el, återvinna energi från spillvatten, optimera ventilation och förbättra byggnadsskalet är åtgärder som kan ge ett positivt resultat. För att minska behovet av inköpt energi undersöker vi även möjligheten att lagra solenergi och balansera eleffektuttaget i våra fastigheter.

Sedan 2018 har vi byggt 28 nya fastigheter med totalt 64 byggnader. De har en maximal energianvändning om 55 kWh/m2. Kravet överträffas i 20 procent av fastigheterna och uppfylls i huvuddelen. För de fastigheter som avviker pågår ett arbete med felsökning och driftoptimering.

Öka egenproducerad energi

Utöver de satsningar bolaget gör för att klara utsläppsmålet utreddes hur vår egenproducerade förnybara elproduktion kan utökas. Vi genomförde en vindkraftsutredning för att kunna nå våra klimatmål. Utredningen visar att elavtal med nyetablerad vindkraft är en möjlighet.

Satsning på solceller

Bolaget har beslutat att öka antalet solceller med 50 procent till 2023 jämfört med 2018. Beslutet innebär att vi ska installera solceller i all kommande nyproduktion. Under 2023 installerades 460 kvadratmeter nya solceller på fyra fastigheter. Hittills har befintliga solceller genererat omkring en miljon kilowattimmar solel under 2023. Med de nya solcellerna kommer vi öka solcellsenergi till 1 100 000 kWh. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatpositiva till år 2030. På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder 7 854 kvadratmeter solceller.

Vi beräknar klimatutsläpp när vi bygger nytt

Vår klimatpåverkan sker från att vi bygger våra hus, förvaltar och värmer upp dem och tills de renoveras eller i vissa fall behöver rivas. Vi minskar energianvändningen i våra befintliga hus och ser till att våra nybyggda hus använder så lite energi som möjligt. I all nyproduktion görs klimatberäkningar där vi mäter vad som orsakar störst utsläpp i olika delar av husbygget, som byggmaterial, transporter eller byggavfall. Bolaget har tillsammans med de andra byggande bolagen i Stockholm stad tagit fram gemensamma beräkningsanvisningar för klimatpåverkan för nyproduktion. Anvisningarna utgår ifrån Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader så ställer bolagen krav i anvisningarna som går något längre än lagkravet. Under 2023 gjordes klimatberäkningar i sex nyproduktionsprojekt.

För att kunna halvera vår klimatpåverkan till 2030 tog Familjebostäder ett företagsövergripande beslut om gränsvärden för klimatutsläpp i all nyproduktion. Bolaget startade ett utvecklingsprojekt för minskade klimatutsläpp och cirkulära materialflöden i nyproduktion. Projektet ska ta fram verktyg och vägledning för att minska klimatpåverkan och öka återbruk i våra byggprojekt.

Klimatanpassning av Familjebostäders fastigheter

Familjebostäder har en långsiktig plan för att anpassa våra fastigheter till ett förändrat klimat. Bolaget har därför inventerat fastigheternas förutsättningar att stå emot skyfall och övertemperaturer. I bolagets klimatanpassningsplan identifieras vilka fastigheter som har störst risk att drabbas vid skyfall och övertemperatur. Utifrån planen började vi inventera högriskfastigheter avseende skyfall för att åtgärda dem under 2024. Övriga riskfastigheter ska vara åtgärdade 2025.

Minskade mängder byggavfall

Familjebostäder arbetar för att minska avfallet när vi bygger. Vi samarbetar med olika aktörer i staden för att hitta nya lösningar och metoder. Bolaget ställer också krav på våra entreprenörer att minimera, återvinna och sortera det byggavfall som uppstår. Vi följer Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande. Handlingsplanen uppmuntrar till att testa nya arbetssätt och öka kunskapen genom bland annat pilotprojekt. På sikt är planen att hitta kostnadseffektiva lösningar i större skala som kan minska byggavfall och öka återbruk i byggprojekt. Nästa steg för Familjebostäder är att ta fram rutiner för hur vi ska arbeta med cirkulärt byggande i alla byggprojekt.

Under 2022 testade Familjebostäder ett nytt digitalt verktyg, Scrap, som kan hjälpa våra entreprenörer att minska mängden byggavfall. Verktyget testades i kvarteret Drevvikshöjden, etapp 5. I verktyget kan vi beräkna, följa och åtgärda mängden byggavfall under byggproduktionen. Scrap har lett till att avfallsfrågan kommer upp på bordet och diskuteras mycket mera. Under arbetet med Scrap har projektet märkt att mycket bör göras redan under upphandling för att förhindra att avfall uppstår, genom att till exempel kravställa att alla leverantörer tar hand om sina engångspallar, vilka idag endast slängs.

Återbruk när vi bygger nytt och renoverar

Att arbeta med återbruk när vi bygger nytt och renoverar är en viktig insats för att kraftigt minska vår klimatpåverkan. Det pågår ett utvecklingsarbete i bolaget för att systematiskt införa återbruksinventeringar i våra byggprojekt. Inventeringen görs innan ett byggprojekt startar. Det ger oss möjlighet att planera vad som kan bevaras eller återbrukas. Sedan 2023 har vi haft en återbrukskonsult till hjälp i ett ombyggnadsprojekt. En inventering är gjord, nu ska vi hitta former för att kunna återbruka så mycket som möjligt i projektet. Några exempel på återbruk under året:

  • När Familjebostäders kontor i Farsta byggdes om togs möbler och inventarier om hand, fräschades upp och skapade nya trivsamma arbetsmiljöer. De möbler som inte längre används kunde återanvändas i en skola i Bandhagen.
  • Gallerförråd byttes ut i ett ombyggnadsprojekt och används nu i en annan fastighet.
  • Ett begagnat kök fick nytt liv i en lokal som byggdes om till arbetsplatskontor.

För att nå klimatmål och minska vår resursanvändning behöver vi kunna lagra material som kan användas vid olika tillfällen. En lokal för Familjebostäders återbrukade material ställdes i ordning under året. Där samlar bolaget det material som blivit över från byggprojekt eller våra egna fastigheter. När något behöver bytas ut i våra hus kan vi i första hand söka bland egna återbrukade material.

Certifiering miljöbyggnad

Familjebostäder har under en längre tid projekterat alla nybyggnationer för att uppnå silvernivå i certifieringen Miljöbyggnad. Det innebär att vi bygger bättre än vad Boverkets byggregler kräver. Det finns tre olika nivåer för Miljöbyggnad. Brons innebär att vi uppnår grundläggande lagkrav. Silver innebär krav på ännu bättre prestanda, som solskydd, fukt och ljud. Guld ställer mycket höga krav på prestanda och att den boende upplever att huset uppfyller förväntningarna. Familjebostäder planerar nu för att bygga sitt första hus enligt Miljöbyggnad Guld, fastigheten Oldmästaren. Projektet certifierades preliminärt under hösten 2023 och bygget beräknas starta under 2024. I samband med planerna för Oldmästaren fick Familjebostäder tillstånd från Energimarknadsinspektionen att dela egen producerad solcellsel från Oldmästaren till egna närliggande hus. Det innebär att vi kan använda mer av vår egen solcellsel istället för att skicka tillbaka överskottsel till elnätet.

2023 2022
Energianvändning, totalt köpt energi (MWh) 242 413 237 067
Energianvändning (kWh/m2, Atemp) 102,6 103,4
Direkta utsläpp växthusgaser (ton CO2e/år) 46,7 48,7
Indirekta utsläpp av växthusgaser kopplat till energianvändning (ton CO2/år) 16 606 17 140

På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder drygt 7 200 kvadratmeter solceller. Hittills har de genererat omkring 750 000 kilowattimmar solel under 2022, en ökning med 35procent jämfört med 2021. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatpositiva till år 2030.