2023 i siffror

Årets resultat

78 mnkr

Antal lägenheter

21303

Energianvändning,
kWh/m2

103

Serviceindex

> 82 %

Beståndet 2023 2022
Fastigheternas marknadsvärde (mnkr) 47 133 48 947
Antal fastigheter 397 395
Antal lägenheter 21 303 20 948
Antal lokaler 2 478 2 452
Hyresintäkter bostäder (mnkr) 2 064 1 925
Hyresintäkter lokaler (mnkr) 275 248
Investeringar (mnkr) 1 627 1 684
Antal påbörjade lägenheter 0 404
Miljö 2023 2022
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) 102,6 103,4
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2e 16 633 17 159
*korrigering genom energiindex, uppvärmning och varmvatten
Ekonomi 2023 2022
Fastighetsintäkter (mnkr) 2 454 2 275
Driftnetto (kr/m2) 747 706
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 107 319
Balansomslutning (mnkr) 21 256 20 302
Soliditet, synlig (%) 52,2 54,2
Soliditet, justerad (%) 66,9 68,8
Avkastning totalt kapital (%) 1,5 1,9
Så tycker hyresgästerna 2023 2022
Serviceindex (%) 82,1 82,2
Produktindex (%) 76,6 77,8
Medarbetare 2023 2022
Antal anställda i medeltal 351 348

Så används bolagets intäkter

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Familjebostäder Årstaberg AB. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby sjöstad, Stockholm.

Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2023. Rapporten omfattar
AB Familjebostäder och dess dotterbolag.